Studier
Om kvalitativa konsekvenser av en pristyrd offentlig upphandling

Clearmaker har genomfört en studie på Nordisk nivå för att belysa de kvalitativa konsekvenserna av en prisstyrd offentlig upphandling. Totalt har 48 intervjuer genomförts i Sverige, Danmark och Finland. De deltagande landstingen/regionerna är Stockholm, Skåne, Örebro och Östergötland i Sverige, region Hovedstaden och region Sjaelland i Danmark samt sjukvårdsdistrikten Helsingfors/Nylands och Birkalands i Finland.

Vi har under flera år samarbetat med såväl läkemedelsindustri, medicinteknisk industri samt med sjukvården. Vi vet av erfarenhet att det idag finns många utmaningar och en stor utvecklingspotential i relationerna mellan sjukvården och industrin där både historiska beteenden såväl som dagens hantering av upphandlingsprocesser begränsar värdet av samarbetet.

Studien ger en  bild av pågående trender och utmaningarna för såväl industri som för sjukvården.


Kontakta oss för mer information.

Om konkurrensfördelar

Vem har inte funderat kring företagets styrkor, om erbjudandet verkligen bygger på dessa eller om kommunikationen utgår från desamma. Vi har sett att många företag haft svårt att få denna viktiga kedja att hänga samman på ett optimalt sätt. Vår studie belyser sambandet mellan konkurrensfördelar, företagets relativa styrkor och kundernas beslutskriterier. Vi vet att sambandet mellan dessa inte alltid hålls ihop för samtliga företag. Vi vet också att en klar majoritet av alla företag är mer begränsade i sin framgång av dina konkurrensnackdelar än av bristen på konkurrensfördelar. Vi vet också att få företag känner till sina riktiga konkurrensnackdelar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Om förtroende och värdeskapande

Förmågan att identifiera de förändrade affärsförutsättningarna, lägga om den strategiska inriktningen och snabbt anpassa verksamheten blir allt viktigare i en värld som präglas av allt snabbare förändring och allt mer konkurrens. Vi har belyst sambandet mellan förtroende- och värdeskapande, tittat på hur strategierna ser ut för att utveckla förtroende- och värdeskapandet samt undersökt företags benägenhet att följa dessa strategier. 

Maila oss så skickar vi dig gärna vår studie.

Om humanism i en kommersiell värld

I en värld som är allt mer kommersiell upplever många ledare att utrymmet för att agera utifrån humanistiska värderingar minskar. Vi har belyst hur vi uppfattas och hur vi värderas utifrån dimensionerna altruism – egoism samt kommersialism – idealism. Vi ser stora skillnader mellan branscher, mellan företag och mellan enskilda ledare i både värderingar som agerande. Vi ser att förmågan att leva som man lär skiljer sig och att företag och individers kommunikation oftast inte tar hänsyn till dessa skillnader. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Om strategisk profilering

De flesta företag väljer att kommunicera en mix av vart de vill, vad de gör samt vad de står för (vision, affärsidé, värderingar). Efter de finansiella kriserna under senare decennier har trenderna kring vad som primärt kommuniceras skiftat allt oftare. Allt fler företag byter allt oftare inriktning i sin kommunikation. Betyder detta att de blir tydligare? Skiljer de sig från sina konkurrenter eller anpassar man sig till deras förflyttning? Dessa är några av de frågor som vi tittat på i vår studie kring strategisk profilering. 

Kontakta oss så berättar vi mer.