Intergritetspolicy

Integritetspolicy - parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Clearmaker AB (556710-2529), Kungstensgatan 21B i Stockholm (nedan kallad Bolaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Bolagets verksamhet.
Bolaget har som ändamål att bedriva affärsmässig med mesta möjliga service till våra kunder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Bolaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande affärsverksamhet med sina kunder.
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
·   Upprättande av kontakt med av kunder och leverantörer
·   Löpande administration och kommunikation med kunder och leverantörer.
 
Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om Bolaget vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om en affärsrelation förändras avseende dess innehåll.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Bolaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Bolagets verksamhet.
Ändamål med behandling                                               Laglig grund
Hantering av kunder och leverantörer i Bolaget                 Avtal
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Bolaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
 
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i Bolaget har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter. Bolaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Bolaget ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att själv kontakta bolaget. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom att själv kontakta bolaget. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Bolagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om Bolagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Bolaget.