Vår syn på affärsutveckling
Ett företags attraktivitet och affärsmässiga verkningsgrad bestäms till stor del av dess förmåga att förädla sina affärsmodeller så att de överensstämmer med marknadens affärslogik (kundernas samlade preferenser och beslutskriterier). En hög grad av överensstämmelse mellan affärsmodell och affärslogik säkerställer de grundläggande förutsättningarna finns för en effektiv kommunikation med marknaden.

Marknadens preferenser och beslutskriterier förändras över tiden. Dessutom möter de flesta företag idag flera delsegment med olika affärslogik och därmed behov av olika affärsmodeller. Mot detta står värdet av att minimera antalet affärsmodeller och låta dem verka över en så pass lång tid att organisationen hinner lära sig att effektivt utnyttja dem. En medveten strategi kring vilka affärsmodeller som ska finnas, hur dessa ska implementeras, förvaltas och användas, bidrar kraftigt till möjligheterna att skapa konkurrenskraft. 

Diskrepans uppstår alltid i någon utsträckning mellan den egna och marknadens bild av verkligheten. Att identifiera diskrepanserna och aktivt värdera värdet av att undanröja dessa är ett viktigt steg i en effektiv affärsutveckling, för ökad affärsmässig verkningsgrad. Det finns dock inget värde av en aldrig så bra affärsmodell om den inte är effektivt implementerad i organisationen, på ett sådant sätt att dess användare förstår modellens värde och upplever hur den stödjer dem i att göra affärer. En lyckad implementering tar sin utgångspunkt från en strategisk enighet från ledningen. I vissa frågor är det absolut tvingande att ledningen är helt överens samt att kommunikationen är samstämmig.

Från kund:
"Vi blev pinsamt medvetna om 
betydelsen av våra konkurrensnackdelar,
samt vad vi behövde göra för att öka vår konkurrenskraft"