Vår drivkraft

Vi har under många år av uppdrag och studier identifierat tre frågor som, mer än andra, karaktäriserar framgångsrika företag och därmed utgör utmaningar för en effektiv verksamhet.

Redan när Clearmaker bildades fanns tre hörnstenar i vårat tänk, frågor som vi tyckte var viktiga och som tänkbara orsaker till den frustration som ledare, däribland vi själva, ofta upplever när man leder ett bolag i tider av förändring.  

Den första gäller vår förmåga att leva som vi lär. Som ledare av organisationer eller som företrädare för dess verksamhet har vi ett ansvar för att tala för vår affär och dess inriktning, såväl externt som internt. Vi måste, på ett trovärdigt sätt, "leva" varumärket i alla dess delar. Samtidigt är det viktigt att vi gör det på ett trovärdigt sätt. Det är få saker som blir så tydliga som när vi säger en sak men agerar på ett annat. 

Det andra avser vår förmåga att göra rätt saker. Våra kontroll- och belöningssystem har traditionellt alltid fokuserat på om vi utför arbetsuppgifter på rätt sätt (produktivitet). Betydligt mer sällan ställer vi oss frågan om vi verkligen gör rätt saker (effektivitet). 

För det tredje avgörs vår framgång av vår förmåga att förhålla oss till de vi möter och vänder oss till utifrån deras preferenser och situation - utifrån och in-perspektiv. Vi har en benägenhet att i allt för stor utsträckning se världen utifrån vårt eget begränsade synsätt (inifrån och utperspektiv). Eftersom mottagaren alltid har tolkningsföreträde i all kommunikation är detta helt avgörande för en framgångsrik affärsverksamhet. 

Inom Clearmaker drivs vi av att få företag och organisationer att leva som man lär, göra rätt saker samt utföra dessa med ett utifrån och in perspektiv. Dessa tre frågor styr också vad vi erbjuder från Clearmaker och hur vi agerar.

"Vi har insett vikten av en
genomtänkt affärsmodell anpassad efter marknadens

villkor...."